Ontwikkeling UWV gebouw – Besterdring 235

Hier leest u de ontwikkelingen betreffende het ‘blauwe gebouw’, het voormalige UWV gebouw aan de Besterdring-Burg Broxlaan.

Januari 2019

Tijdens een debat heeft de gemeenteraad zich uitgesproken over de toekomst van het ‘blauwe gebouw’. De bewoners zijn teleurgesteld. Lees er hier over.

November 2018
Lees meer in dit krantenbericht.

Maart 2018

Het college heeft op 19 december 2017 ingestemd met het stedenbouwkundig plan voor herontwikkeling van de locatie Besterdring 235. In deze herontwikkeling is geen ruimte voor het ‘blauwe gebouw’, het voormalige UWV gebouw aan de Besterdring 235. Met de instemming door het college is dit plan echter nog niet definitief. Dit in tegenstelling tot eerdere berichtgeving in de wijkkrant Oud-Noord, waarmee ten onrechte de indruk werd gewekt dat al definitief is besloten dat het gebouw wordt gesloopt en er nieuwbouw op deze locatie komt.

Planteam
Een planteam, bestaande uit omwonenden, heeft meegepraat over het stedenbouwkundige plan. Daarbij hebben zij aangegeven moeite te hebben met de afspraak tussen de gemeente en de eigenaar van het gebouw om meer vierkante meters nieuwbouwbouwvolume mogelijk te maken dan in het huidige bestemmingsplan uit 2010 staat.

Bestemmingsplanprocedure
Omdat het stedenbouwkundige plan uit december 2017 niet past binnen het bestemmingsplan uit 2010 moet het bestemmingsplan dus worden aangepast. Daarvoor worden nu door de gemeente Tilburg voorbereidingen getroffen. Als het ontwerpbestemmingsplan gereed is, wordt het eerst voorgelegd aan het college. Daarna ligt het plan 6 weken ter inzage en kunnen belanghebbenden schriftelijk hun zienswijze kenbaar maken. Na 6 weken zal het college het ontwerpbestemmingsplan (al dan niet gewijzigd naar aanleiding van de eventueel ingediende zienswijzen) aanbieden aan de gemeenteraad. Die zal het plan eerst behandelen in een raadscommissievergadering en vervolgens in de gemeenteraadsvergadering vaststellen. Belanghebbenden hebben eventueel de mogelijkheid om in de raadscommissievergadering hun zienswijzen toe te lichten.

Actiegroep en monumentenaanvraag
Het ‘blauwe gebouw’ kan rekenen op steun uit de stad om behouden te blijven. De actiegroep tot behoud van het blauwe gebouw wil het UWV gebouw behouden en opnemen in een nieuwbouwplan. Zij hebben dit eigen alternatief plan gepresenteerd aan de eigenaar van het UWV gebouw, dat heeft hij op basis van inhoudelijke argumenten afgewezen. Ook heeft de erfgoedvereniging Heemschut bij het college een
onderbouwde aanvraag gedaan om het pand aan te wijzen als gemeentelijk monument. Het college moet hierover een besluit nemen op grond van de Monumentenverordening. Dit besluit wordt medio april verwacht.

Vervolg
Zo snel er meer informatie is over het besluit van het college over de monumentenaanvraag van de Heemschut en de start van de bestemmingsplanprocedure, ontvang u hierover een bewonersbrief. Daarin staat beschreven hoe de procedure er precies uitziet en hoe u een zienswijze kunt indienen als u dat wilt.

Meer informatie
Hebt u vragen naar aanleiding van deze brief, dan kunt u contact opnemen met projectleider Bram van Dorp.
Hij is bereikbaar via telefoonnummer 013 549 5501 en per e-mail bram.van.dorp@tilburg.nl.

Tags :