Ontwerpbestemmingsplan Spoorzone

 Uitnodiging deelname planteam Theresiazone 

Op 25 maart 2019 heeft de gemeenteraad het Koersdocument Spoorzone vastgesteld. In dit document is de richting voor de ontwikkeling van de Spoorzone voor de komende jaren vastgelegd. In vervolg op het Koersdocument wordt er een nieuw bestemmingsplan voor de Spoorzone voorbereid. 

Werkgroep bestemmingsplan 

Bij het schrijven van het Koersdocument zijn bewoners uit de buurt actief betrokken. Tijdens open informatieavonden, in een inspiratiegroep en planteam Theresiazone. 

Om ervoor te zorgen dat het bestemmingsplan breed gedragen wordt in de buurt is er nu ook een brede werkgroep bestemmingsplan. 

Deze werkgroep bestaat uit leden van de Wijkraad, De klankbordgroep Spoorzone, de belangengroep Spoorzone Theresia en een aantal ondernemers uit de Spoorzone. 

Planteam Theresia 

Met bewoners bij wie de Spoorzone direct grenst aan hun woning praten we verder in het planteam Theresiazone. Daarin gaan we meer op detailniveau in op de plannen ten noorden van Burgemeester Brokxlaan en tegenover Clarissenhof. De gemeente en de leden van het planteam willen graag meer enthousiaste buurtbewoners aan tafel, met name wonend aan de zuidzijde van de Lange Nieuwstraat of in Clarissenhof. 

Het planteam komt weer bijeen samen met vertegenwoordigers van de gemeente op 15 mei 2019, om 19.00 uur. 

Hebt u interesse om deel te nemen aan het planteam? Dan kunt u zich opgeven door een mail te sturen naar 

joep.frenken@tilburg.nl onder vermelding van uw naam en adres, vóór 13 mei 2019. Het planteam bestaat nu uit tien personen. Om inhoudelijk goed met elkaar te kunnen overleggen willen we het team niet te groot laten worden. Bij te veel aanmeldingen wordt er geselecteerd op een zo gelijkmatige spreiding van deelnemers uit de wijk. 

Plantteams deelprojecten 

Zodra de bouwplannen van deelprojecten nader worden uitgewerkt tot in detail wordt er per deelproject een apart planteam opgericht. Hierover ontvangt u tijdig bericht. 

Algemene informatieavond 

Naast deze overlegvormen komt er ook nog een algemene informatieavond voor bewoners uit de wijk. 

De datum, tijdstip en plaats worden bekend gemaakt via een aparte bewonersbrief. 

Meer informatie 

Hebt u vragen over het bestemmingsplan of de procedure, dan kunt u contact opnemen met Leon van Grinsven, deze is bereikbaar via 013-5428261 of leon.van.grinsven@tilburg.nl

Meer informatie over het Koersdocument kunt u vinden via: https://www.spoorzone013.nl/spz013/koersdocument-spoorzone/ 

Bijlage: toelichting procedure herziening bestemmingsplan 

Een bestemmingsplan is een ruimtelijk plan van de gemeente waarin de regels staan over het gebruik van de grond, de aanwezige gebouwen en de bouwmogelijkheden. Het is juridisch bindend voor iedereen, dus ook de overheid. 

Het kan zijn dat er een bouwplan wordt ontwikkeld dat niet past in het huidige bestemmingsplan. De gemeente kan in dat geval niet direct een omgevingsvergunning afgeven. Als de gemeente toch aan het bouwplan mee wil werken, kan de gemeente het bestemmingsplan herzien. Hieronder een overzicht hoe dit in zijn werk gaat. 

Procedure bestemmingsplan: 

1. Het college stemt in met het ontwerpbestemmingsplan. 

2. Het collegebesluit over het ontwerpbestemmingsplan wordt gepubliceerd op de gemeentepagina in het Stadsnieuws en in de Staatscourant, en het plan komt zes weken ter inzage te liggen. Tijdens deze periode kan iedereen zienswijzen (reacties) indienen. 

3. De raadscommissie Fysiek behandelt de binnengekomen zienswijzen en brengt een advies uit aan de raad. Voor deze commissievergadering kunt u spreektijd aanvragen om bezwaren of opmerkingen toe te lichten. Als u zienswijzen hebt ingediend, wordt u persoonlijk geïnformeerd over de commissievergadering. 

4. De gemeenteraad neemt de zienswijzen door en neemt een beslissing over het bestemmingsplan. 

5. De vaststelling van het bestemmingsplan wordt gepubliceerd op de gemeentepagina in het Stadsnieuws en in de Staatscourant. U kunt dit ook vinden op www.tilburg.nl/ruimtelijkeplannen. Degenen die zienswijzen hebben ingediend en belanghebbend zijn kunnen hiertegen in beroep gaan bij de Raad van State. Als na zes weken niemand een beroep heeft ingediend of een voorlopige voorziening (schorsing) heeft aangevraagd, is het bestemmingsplan onherroepelijk (definitief).