Nieuwbouwplannen in Wijk Theresia

Wordt er ten noorden van uw wijk volop ontwikkeld, ook in de wijk zitten gaten die opgevuld worden. Uw wijkraad  houdt de vinger aan de pols en zal u van de ontwikkelingen en eventuele inspraakmogelijkheden op de hoogte houden…

Enkele projecten die gaan plaatsvinden:

Lofts Gasthuisring – Lange Nieuwstraat
Projectontwikkelaar Aron Investments heeft op 17 april 2019 tijdens een informatie-avond haar nieuwe plannen gepresenteerd en toegelicht. Het betreft hier de gewijzigde voorstellen van Loftwoningen waarop omwonenden en de wijkraad in een hoorzitting met bezwaren hebben geageerd. Buurtbewoners waren voor deze avond ook per bewonersbrief uitgenodigd en diverse betrokkenen hebben hier gehoor aan gegeven. Om een heldere kijk op de wijzigingen te verkrijgen heeft de projectontwikkelaar de presentatie hiervan ter beschikking gesteld voor het wijkplatform. Zowel de projectontwikkelaar als de bewoners hebben een verslag van de avond gemaakt. Wellicht ten overvloede vindt u hier de gewijzigde plannen en de situatieschets. Na de informatieavond is dit artikel gepubliceerd in het Brabants Dagblad.
Wordt vervolgd..

Woningen Stedekestraat
Er is een verzoek ingediend voor de realisatie van 6 woningen aan de Stedekestraat 72. Het plan bestaat uit het wijzigen van het bestaande pakhuis op het perceel tot 3 woningen, het verlengen van dit pakhuis met 1 woning en aan de Stedekestraat 2 nieuwe woningen te bouwen. De gemeente wil meewerken aan dit plan en is een procedure gestart voor herziening van het bestemmingsplan. Als onderdeel van deze procedure wordt het ontwerp bestemmingsplan ter inzage gelegd en is er een mogelijkheid om zienswijzen (reacties) in te dienen. Direct omwonenden zijn al eerder door de initiatiefnemer op de hoogte gebracht van de plannen. N.a.v. de reacties is het plan gewijzigd. Direct omwonenden hebben hierover een bewonersbrief ontvangen d.d. 5 april 2019. Het ontwerpbestemmingsplan is vanaf maandag 8 april tot en met maandag 20 mei 2019 te bekijken en/of te downloaden op www.tilburg.nl/ruimtelijkeplannen en www.ruimtelijkeplannen.nl (planidentificatienummer NL.IMRO.0855.BSP2018012-b001) of in de Stadswinkel Centrum, Spoorlaan 181. Meer informatie over de procedure leest u in de bewonersbrief of vraagt u op bij de gemeente.